உபாதி

வாழ்வு விளைவது இறுதி ஈர்ப்பதால்
வாழ்வின் இறுதி ஈசன்

எழுதியவர் : (26-Jan-18, 12:05 am)
பார்வை : 23

மேலே