காதலர் தினம்

கத்தியின்றி
ரத்தமின்றி
என் இதயத்தை
அவளுக்கும்
அவளின்
இதயத்தை எனக்கும்
இதயமாற்று
அறுவை சிகிச்சை
செய்வது தான் காதலோ...


Close (X)

4 (4)
  

மேலே