தட்டாது

உடல் காக்கும் நோய் எதிர்க்கும் பிள்ளை நலம் சேர்
தடுப்பூசி போட்டிடு தட்டாது

உடல்காக்கும் நோயெதிர்க்கும் பிள்ளை நலம்சேர்
தடுப்பூசி போட்டிடுதட் டாது

எழுதியவர் : Dr A S KANDHAN (22-Jan-19, 12:04 am)
சேர்த்தது : Dr A S KANDHAN
பார்வை : 215

மேலே