உதவாதே யோசிக்காது

இல்லார்க்(கு) உதவு ; இருப்பின் , அளவொடு ;
அல்லால் இல்லானென நீ !


இல்லார்க் குதவு ; இருப்பின் , அளவொடு ;
அல்லால் இல் லானென நீ !

எழுதியவர் : Dr A S KANDHAN (3-Sep-19, 9:18 am)
சேர்த்தது : Dr A S KANDHAN
பார்வை : 179

மேலே