மிச்சம்

விதி விலகலில் விலக்கிப்
பார்த்து

வியந்து வேர்த்து விதியின்
விளையாட்டில்

விதிவிலக்காய் விழுந்துவிட்ட

உல்லாச பறவைகளின் எச்சம்
இந்த

மண்ணிற்கு நாங்கள் கிடைத்த
மிச்சம்

எழுதியவர் : நா.சேகர் (26-Nov-19, 4:02 pm)
Tanglish : micham
பார்வை : 191

மேலே