சோம்பல்

பலதை எழுதிமக்க ளையெழுப்பும் சோம்பும்
கலகம் தவிர்த்து விடு

எழுதியவர் : பழனி ராஜன் (23-Apr-21, 10:10 am)
சேர்த்தது : Palani Rajan
பார்வை : 42

மேலே