கலித்துறை எப்படி மறந்தார்

எப்படி மறந்தார்

யேழையு மிவனை. . திரைப்பட முயரம் ஏற்றியது
பாழையு. மிவனை அரசியல் ஏற்றப் பணக்காரன்
மோழைகள் கர்ஜிக் கும்புலி என்று. உருமுவதென்
கோழையும் யேழை மோழையும் மறந்து குதிக்கிறதே


மோழை ---- கொம்பில்லா சாதுவான மிருகம்

எழுதியவர் : பழனி ராஜன் (17-Oct-21, 8:43 pm)
சேர்த்தது : Palani Rajan
பார்வை : 17

மேலே