தேனென் பதோதென் திசைவளர்காற் றென்பதோ

தேனென் பதோதென் திசைவளர்காற் றென்பதோ
மானென் பதோஇள மாலைப்போ தென்பதோ
வானில் உலவிடும் வண்ணநில வென்பதோ
நானென்சொல் வேன்என் நிலா

------இன்னிசை வெண்பா
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
தேனென் பதோதென் திசைவளர்காற் றென்பதோ
மானென் பதோமென் மாலைப்போ தென்பதோ
வானில் உலவும் வண்ணநில வென்பதோ
நானென் சொல்வேன்என் நிலாத்தோழி நீயேசொல்

------கலிவிருத்தம் பல வாய்ப்பாட்டில்

தேனென் பதோதென் திசைவளர்காற் றென்பதோ
மானென் பதோமென் மாலைப்போ தென்பதோ
வானில் உலவும் வண்ணநில வென்பதோ
நானென் சொல்வேன் நிலாத்தோழி சொல்லிடு

------மா மா காய் விளம் அடிதோறும் அமைந்த கலிவிருத்தம்-

எழுதியவர் : கவின் சாரலன் (30-Nov-23, 9:24 am)
சேர்த்தது : கவின் சாரலன்
பார்வை : 35

மேலே