எழுத்து எண்ணம்

(Eluthu Ennam)

புதிய எண்ணம்


எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

"...................எல்லாம் யோசிக்கும் வேலையெல்,பசித்திர உண்பதும் உறங்குவதுமாக முடியும் .

மேலும்

சரி. 07-Jul-2014 5:48 pm
இல்லை .நண்பரே ....!Q 07-Jul-2014 4:20 pm
அம்நண்பரே .....! 07-Jul-2014 4:17 pm
உண்டு உறங்கும் அதுவாக இரு-என்பது போல. 04-Jul-2014 10:52 pm

"தவத் தொழில் செய்து தரணியே காப்பாய்".

மேலும்

சரி.நட்பே .....! 09-Jul-2014 4:12 pm
நானும் அப்படி சொல்லவில்லை. 07-Jul-2014 5:47 pm
நான் சொல்வது அப்படி அல்ல 07-Jul-2014 4:24 pm
தொழில் செய்தால் சரி. 04-Jul-2014 4:26 pm

'பேசாமை விளங்கும் தானே'


மேலும்

"உன்னை கொண்டு என்னுள் வைத்தேன்
என்னையும்உன்னில் இட்டேன்."


மேலும்

"திக்குத் தெரியாத காட்டில் - உனைத்
தேடித் தேடி இளைத்தேன் ......."

மேலும்

இருளை நீக்கி ஒளியேனை காட்டுவாய்!
இறப்பை நீக்கி அமிர்தத்தை ஊட்டுவாய்.........!

மேலும்

ஏங்காதே, நெஞ்சேக்கேள்! எவ்வினைகள் வந்தாலும்
ஏங்காதே! சற்றும் இளையாதே .....

மேலும்

வெண்பாவை முடிக்க வேண்டுமா? 26-Jun-2014 6:08 pm

மேலே