எழுத்து எண்ணம்

(Eluthu Ennam)

புதிய எண்ணம்


எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

அன்னை தமிழை
அள்ளி பருக
ஆயுள் ஒன்று போதுமோ
அமுதை மீண்டும்
நன்றே பருக
பல பிறவிகள் வேண்டுவேன்

இப்பிறவியில் ஈன்றவுளுக்கே
மகனாய் பிறந்திட
தமிழ் பாலை
தாய் பாலாய் - ஊட்டிய
ஒரு - காரணம் போதுமே

அன்னை தமிழை அலங்கரிக்க
கொடிகள் - தேவை இல்லையே
அவள் மொழியில்
சில வார்த்தை
பேசிடல் மட்டும் போதுமே

தமிழில் பேசுவோம்
தாயுடன் சேருவோம்

மேலும்


மேலே