எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

பொய் மகரந்தச் சேர்க்கைக்குப் பிறகும் மலர்கள் காய்க்காமல் இருந்தன...

பொய்

மகரந்தச் சேர்க்கைக்குப் பிறகும்
மலர்கள் காய்க்காமல் இருந்தன
வண்டின்
மலட்டுத் தன்மையை மறைத்து
மாமியார் தோட்டக்காரி
சொன்னாள்:
மலட்டுப் பூ.
ரகசியம் தெரிந்த பூமட்டும்
ராத்திரி அழுவது
ஊரார் கண்ணுக்கு
தெரிய நியாயமில்லை.

சுசீந்திரன்.

நாள் : 2-Oct-14, 9:22 pm

மேலே