எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

அய்யன் திருவள்ளுவரின் வழி நடப்போம் பாரதியின் துணிவுடனே! எம்...

அய்யன் திருவள்ளுவரின் வழி நடப்போம்

பாரதியின் துணிவுடனே!

எம் மொழி செம்மொழி
சீரிளமை குன்றா 
உலகின் முதன் மொழி
@@@@@@@@@@@@@@@

படம்: முகநூலில் கண்டது. 

பதிவு : அன்புமலர்91
நாள் : 12-Jul-16, 8:41 pm

மேலே