எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

மன்னிக்கப்பட வேண்டிய விஷயங்களுக்கு மறுக்கப்படும் மன்னிப்பு மரண வலியை...

மன்னிக்கப்பட  வேண்டிய  விஷயங்களுக்கு 
மறுக்கப்படும் மன்னிப்பு 
மரண வலியை விட கொடுமையானது.............

பதிவு : சிவசந்திரா
நாள் : 6-Jan-17, 12:22 pm

மேலே