எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

நவம்பர் பதினாலு "உலக நீரிழிவு தினம்" காயம் தன்னால்...

நவம்பர் பதினாலு   "உலக நீரிழிவு தினம்"  காயம் தன்னால் *ஆறாது*

கல்லடி பட்டால் *தெரியாது*

கண்டும் உணர *முடியாது*

கண்டதை உண்ண *இயலாது*

காணும் வியாதியே *நீரிழிவு*கண்டுகொண்டால்!..இருக்காதே *சும்மா*

கவனிக்காமல் விட்டுவிட்டால் *கோமா*

கருத்தில் கொள்ளா நிலையில் அது *கர்மா*

கடைசியில் நேரத்தில் வருவார் *யமதர்மா*நரம்பில் வருகின்ற குறையென்றால் *நியூரோபதி*

நாளத்தில் தோன்றும் சேதமெனில் *வாஸ்குலோபதி*

நம்பார்வையில் வரும் பாதிப்பென்றால் *ரெட்டினோபதி*இப்பதிக்கெல்லாம் உடனடி தேவை *அலோபதி*

இவையும் போதாது என்றால்  ..*இன்சுலினே கதி*

இதிலும் குணமில்லை! அதனால் இது *தலைவிதி*

இருக்கிறது ஒரே வழியது *திருப்பதி வெங்கடாசலபதி*  

நாள் : 14-Nov-17, 5:36 pm

பிரபலமான எண்ணங்கள்

அதிகமான கருத்துக்கள்

திருக்குறள் - காமத்துப்பால்

மேலே