எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

கர்ப்பம் கவிஞனால் தினமும் கர்ப்பமாகிறதே; குப்பைத்தொட்டி!...

கர்ப்பம்
கவிஞனால் 
தினமும் கர்ப்பமாகிறதே; 
குப்பைத்தொட்டி!

பதிவு : Gopalakrishnan Vanitha R
நாள் : 27-Apr-18, 11:31 pm

பிரபலமான எண்ணங்கள்

மேலே