எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

முத்தே மணியே முக்கனியே முகம் மலர்ந்த முத்தமிழே... முகம்...

முத்தே மணியே 

முக்கனியே 
முகம் மலர்ந்த 
முத்தமிழே...
முகம் நிரம்ப
என் முத்தம்
உனக்கு மட்டும்

பதிவு : க நேசன்
நாள் : 16-Mar-19, 8:37 pm

மேலே