எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

வீதி வீதியாய் மக்களை சந்திக்க அவன் ஒன்றும் அவ்வளவு...

வீதி வீதியாய் மக்களை சந்திக்க 

அவன் ஒன்றும் அவ்வளவு நல்லன் இல்லை 
கோடி கோடியாய் பணம் சேர்க்க தெருவில் 
அவன் போடும் தெரு கூத்து தேர்தல்  

பதிவு : க நேசன்
நாள் : 15-Apr-19, 9:21 am

மேலே