எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

நீண்டதொரு வானவில் வானத்தில் நிலைப்பதில்லை நீளமான உறவுகள் நிச்சயம்...

நீண்டதொரு வானவில் வானத்தில் நிலைப்பதில்லை

நீளமான உறவுகள் நிச்சயம்
நிலைப்பதில்லை
வெகுகால‌ உறவும் வெறுப்பாய் மாறும்
சிறு கால உறவும் சிறப்பாய் அமையும்

பதிவு : PRAKASH1990
நாள் : 11-Jun-21, 12:57 pm

பிரபலமான எண்ணங்கள்

மேலே