எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

கஷ்டத்தில் நான் மிதகின்றேன் இருந்தும் காதலியே உன்னை நித்தமும்...

கஷ்டத்தில் நான் மிதகின்றேன்     இருந்தும் காதலியே உன்னை நித்தமும் நினைக்கின்றேன், கருவறையில் கூட கலங்கமாட்டேன் கண்மணியே,  கால முழுவதும் நீ எனை சுமந்தால் 

பதிவு : Arun karpanaiyalan
நாள் : 14-Sep-22, 12:22 pm

மேலே