எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

பெண்ணே.........! உன் மீதான என் உலகம் உன்னை மறந்துவிட்டது...

பெண்ணே.........!                                                                          உன் மீதான என் உலகம்  உன்னை மறந்துவிட்டது என்று புரிந்தால்                                                    நான் இறந்து  விட்டதாக நினைத்து கொள் 

பதிவு : Arun karpanaiyalan
நாள் : 8-Mar-23, 1:07 pm

மேலே