கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

தமிழர்கள் ஆங்கிலப் புத்தாண்டுக்கு கொடுக்கும் முக்கியத்துவத்தை தமிழ் புத்தாண்டுக்கு கொடுக்கிறார்களா?


தமிழர்கள் ஆங்கிலப் புத்தாண்டுக்கு கொடுக்கும் முக்கியத்துவத்தை தமிழ் புத்தாண்டுக்கு கொடுக்கிறார்களா?


Selva Muthusamay 31-Dec-2015 இறுதி நாள் : 02-Jan-2016
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

ஆம்

0 votes 0%

இல்லை

2 votes 100%

நோட்டா

0 votes 0%

வாசகர் தேர்வு

ஆம்

0 votes 0%

இல்லை

2 votes 100%

நோட்டா

0 votes 0%


மேலே