கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

1-5 ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு தேர்வு அவசியமா?


1-5 ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு தேர்வு அவசியமா?


Geeths 01-Jun-2016 இறுதி நாள் : 04-Jun-2016
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

ஆம்

11 votes 50%

இல்லை

11 votes 50%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

0 votes 0%

வாசகர் தேர்வு

ஆம்

124 votes 53%

இல்லை

101 votes 43%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

8 votes 3%


மேலே