ஓவியர் மணி ஸ்ரீ இரவிவர்மா

சந்திர னொளியை ஈசன்
சமைத்தது அது பருக வென்றே
வந்திடு சாத கப்புள்
வகுத்தனன்; அமுதுண் டாக்கிப்
பந்தியிற் பருக வென்றே
படைத்தனன் அமரர்தம்மை;
இந்திரன் மாண்புக் கென்ன
இயற்றினன் வெளிய யானை.


1

மலரினில் நீலவானில்
மாதரார் முகத்தில் எல்லாம்
இலகிய அழகைஈசன்
இயற்றினான், சீர்த்தி இந்த
உலகினில் எங்கும்வீசி
ஓங்கிய இரவிவர்மன்
அலகிலா அறிவுக் கண்ணால்
அனைத்தையும் நுகருமாறே.
2

மன்னர்மா ளிகையில் ஏழை
மக்களின் குடிலில் எல்லாம்
உன்னருந் தேசுவீசி
உளத்தினைக் களிக்கச் செய்வான்
நன்னரோ வியங்கள் தீட்டி
நல்கிய பெருமான் இந்நாள்
பொன்னணி யுலகு சென்றான்
புவிப்புகழ் போதுமென்பான்.


3

அரம்பைஊர் வசிபோ லுள்ள
அமரமெல் லியலார் செவ்வி
திறம்பட வகுத்த எம்மான்!
செய்தொழில் ஒப்புநோக்க
விரும்பியே கொல்லாம் இன்று
விண்ணுல கடைந்துவிட்டாய்?
அரம்பையர் நின்கைச் செய்கைக்கு
அழிதலங் கறிவை திண்ணம்.


4

காலவான் போக்கில் என்றுங்
கழிகிலாப் பெருமை கொண்ட
கோலவான் தொழில்கள் செய்து
குலவிய பெரியோர் தாமும்
சீலவாழ் வகற்றிஒர்நாட்
செத்திடல் உறுதி யாயின்,
ஞாலவாழ் வினது மாயம்
நவின் றிடற் கரிய தன்றோ?


கவிஞர் : சுப்பிரமணிய பாரதி(18-Oct-12, 5:23 pm)
பார்வை : 0


மேலே