சலுகை போனால் போகட்டும்

சலுகை போனால் போகட்டும் - என்
அலுவல் போனால் போகட்டும்
தலைமுறை ஒரு கோடி கண்ட - என்
தமிழ் விடுதலை ஆகட்டும்

பிறந்தேன் பிள்ளை யாருக்காக
பெற்றெடுத் த தமிழ் மொழிப் போருக்காக
உள்ளம் இருப்பதும் தோள் இருப்பதும்
உயிர் நிகர் தமிழ்ச் சீருக்காக

என் உயிர் போனால் போகட்டும்
என் புகழுடல் மட்டும் நிலைக்கட்டும்
தேனால் செய்த என் செந்தமிழ் தான்
திக்கெட்டு மே தொழ நிற்கட்டும


கவிஞர் : பாரதிதாசன்(4-Jan-12, 4:15 pm)
பார்வை : 26


மேலே