@@@பெண்ணிவளின் சேலை @@@

====பால்வண்ண
====பருத்தியில் நூலெடுத்து
====வானமென்னும்
==== தறிகொண்டு
====வானவில்லின்
====வண்ணமெடுத்து
====நிலாவில் சாயம் ஏற்றி
====தேவர்களும் தெளிவாக
====நெய்தெடுத்தது
====பெண்ணிவளின் சேலை!!!

...கவியாழினி...

எழுதியவர் : கவியாழினி (8-Sep-13, 11:04 am)
பார்வை : 83

மேலே