பண்புகள் வளரட்டும்

'' பண்புகள் வளரட்டும் !!

ப - க்கங்களை புரட்டிப்பார் நாடாடியோரின் ,
பா - டங்களை கற்றுக்கொள்வாய்,
பி - ஞ்சுகளின் நெஞ்சத்தை கிள்ளாதே இவர்கள் ,
பீ - தி அடைவதற்கு நீ காரணமா இராதே ,
பு - ன்னியம் செய்தவனாக இருந்திருக்க வேண்டும் ,
பூ - லோகத்தில் ஆட்சிபுரிய ,
பெ - ற்ற சுதந்திரத்தை ,
பே - ணிக்காக்க வேண்டும் ,
பை - பில் , குரான் , பகவத்கீதை ,இவை முன்றும் ,
பொ - றுமைக்கே உதாரணமான அன்பை ,
போ - ற்றி புகழ்ந்திருக்கிறது என்பதனை மறவாதே இவைகள் ,
பௌ - னிவர முக்கடவுளையும் ரட்சித்து ,
ப் - ரவேசிப்போமாக!!!!!!!!

எழுதியவர் : சிவகவிதாசன் (8-Mar-14, 6:34 pm)
பார்வை : 93

மேலே