தாேய

கருவைரயில் வாழ இடம்ெகாடுத்த
தாேய உனக்கு....
நிலவைறயில் வாழ
இடமில்ைலேயா....!

எழுதியவர் : மிதிைல. ச. ராமெஜயம் (10-Apr-14, 9:29 pm)
பார்வை : 80

மேலே