வாசல்

இதயவாசைல மூடிவிட்டு
மரண வாசைல திறக்கின்றாய்
மவுனெமனும் புயல் காற்றில்
மலர் பரிக்க தூண்டுகிறாய்
நான் ெகாண்ட காதலுக்கு
முடிெவான்று ெசால்லாமல்
எைன முச்சந்தியில்
ஆட்டுகின்றாய்…

எழுதியவர் : மிதிைல. ச. ராமெஜயம் (26-May-14, 1:37 pm)
பார்வை : 64

மேலே