வரவேற்பாளினி

அந்த
வரவேற்பாளினி
அவ்வளவு பாந்தமாக
இருக்கிறாள் !

அவ்வளவு
உற்சாகம்
பரப்பிக் கொண்டிருக்கிறாள்
அந்தச் சூழலுக்கு !

அவ்வளவு
புன்னகை
வழிந்து கொண்டிருக்கிறது
அவளிடம் !

அவ்வளவு
உறுத்தாமல்
இருக்கிறது
அவளது மேக்கப் !

அவ்வளவு
இயல்பு வெளிப்படுகிறது
அவளது
நுனிநாக்கு ஆங்கிலத்தில் !

அவ்வளவு
நேர்த்தியாயிருக்கிறது
அவ்வப்போதான
அவளது தலைகோதல் !

ஆயினும்
அவளது
அந்தக் கண்களில்
கண்டுபிடித்து விடமுடிகிறது
அவள் இன்னும்
சாப்பிட்டிருக்கவில்லை
என்பதை !

எழுதியவர் : குருச்சந்திரன் (31-Mar-15, 10:09 am)
பார்வை : 312

மேலே