இலவசம் என்னும் வசியம்

இலவசம் என்னும் வசியம்
பாவலர் கருமலைத்தமிழாழன்

இலவசங்கள் மக்கள்தமை வசியம் செய்தே
-----இயல்பான வாழ்க்கையினை முடக்கிற் றின்று
இலவசங்கள் உழைக்கவேண்டும் என்று நெஞ்சுள்
-----இருந்திட்ட ஆர்வத்தைக் குலைத்த தின்று
இலவசங்கள் சோம்பலினை உடலி லேற்றி
-----இரவாகப் பகலினையும் மாற்றிற் றின்று
இலவசங்கள் அரசியலின் கட்சி முன்பு
-----இரவலராய்க் கையேந்த வைத்த தின்று !

வரிப்பணமோ உற்பத்தி பெருக்கி நாளும்
-----வளம்பெருக்கி நாடுதனை உயர்த்த வேண்டும்
வரிப்பணத்தில் தொழிற்சாலை கட்டு வித்தால்
-----வறுமையோட்டிச் செல்வத்தைக் குவிக்கு மன்றோ
புரிந்திருந்தும் வாக்குகளைப் பெறுவ தற்கே
-----புரையோடிக் குமுகத்தை அழுக வைத்தே
அரிப்பெடுத்துச் சொறியவைக்கும் இலவ சத்தை
-----அளித்தின்று வரிப்பணத்தை பாழ்செய் கின்றார் !

இலவசங்கள் அறிவிக்கும் கட்சி கட்கே
-----இல்லையிடம் எனஒதுக்கி ஓட வைப்போம்
நிலத்தினிலே வியர்வைநீர் பாய வைத்து
-----நிறையுழைப்பில் வளங்களினைப் பெருக வைப்போம்
நலமாக நாட்டுமக்கள் வாழ்வ தற்கே
-----நாளைபலன் தரும்திட்டம் செய்ய வைப்போம்
பலம்நம்மின் கரங்களிலே ஒன்று சேர்ந்து
-----பாடுபட்டு வாழ்வதற்கே உறுதி ஏற்போம் !

எழுதியவர் : பாவலர் கருமலைத்தமிழாழன் (16-Oct-16, 11:14 am)
பார்வை : 218

மேலே