அவளும் நானும் - அச்சம் என்பது மடமையடா

அவளும் நானும் அமுதும் தமிழும்
அவளும் நானும் அலையும் கடலும்

அவளும் நானும் தவமும் அருளும்
அவளும் நானும் வேரும் மரமும்

ஆலும் நிழலும் அசைவும் நடிப்பும்
அணியும் பணிவும் அவளும் நானும்

அவையும் துணிவும் உழைப்பும் தழைப்பும்
அவளும் நானும்அளித்தலும் புகழும்

மீனும் புனலும் விண்ணும் விரிவும்
வெற்பும் தோற்றமும் வேலும் கூரும்

ஆறும் கரையும் அம்பும் வில்லும்
பாட்டும் உரையும் நானும் அவளும்

நானும் அவளும் உயிரும் உடம்பும்
நரம்பும் யாழும் பூவும் மணமும்

நானும் அவளும் உயிரும் உடம்பும்
நரம்பும் யாழும் பூவும் மணமும்

அவளும் நானும்தேனும் இனிப்பும்
அவளும் நானும்சிரிப்பும் மகிழ்வும்

அவளும் நானும்திங்களும் குளிரும்
அவளும் நானும்கதிரும் ஒளியும்

அவளும் நானும் அமுதும் தமிழும்
அவளும் நானும் அலையும் கடலும்

அவளும் நானும் தவமும் அருளும்
அவளும் நானும் வேரும் மரமும்

ஆலும் நிழலும் அசைவும் நடிப்பும்
அணியும் பணிவும் அவளும் நானும்

அவையும் துணிவும் உழைப்பும் தழைப்பும்
அவளும் நானும்அளித்தலும் புகழும்

அவளும் நானும் அமுதும் தமிழும்
அவளும் நானும் அமுதும் தமிழும்

எழுதியவர் : புலவர் பாரதிதாசன் (15-Nov-16, 5:11 pm)
பார்வை : 403

மேலே