இரு விலை

இரு விலை

அழகில்

மறைந்திருந்த

ஆளை

மெல்லக்

கொல்லும்

அழகான

விஷம்!
#காதல்

#விஷம்
இதற்கு

மட்டும்

இரு

விலை
#sof_sekar


Close (X)

4 (4)
  

மேலே