நண்பன்

பத்து வரிக்குள் நண்பனின் பெருமை
அடக்கிடத் தான் முடியுமா?
மொத்த மொழியின் வார்த்தைகள் எடுத்தாலும்
நண்பனின் அன்புக்கு போதுமா?
எதற்கு அழைத்தாலும் ஓடி வருவான்
கேள்விகள் அவனிடம் இல்லை
நமக்கு சிரிப்புக்காட்டி நமக்கென்று கண்ணீர்சிந்தி
மனதில் எவரெஸ்டாய் அவனிருப்பான்
அவன் நம் கூடவேஇருக்கும் கடவுள்
இதையே அவனும் கூறுவான்..


Close (X)

33 (3)
  

மேலே