ஹைக்கூ

வருத்தம் குறையவில்லை.
மூச்சுத் திணருகிறது
வைத்தியசாலைக் கட்டணம்.
*மெய்யன் நடராஜ்


Close (X)

5 (5)
  

மேலே