அன்பின் நிறைவு

அன்பின் நிறைவு

அன்பான அரைகுடிசையில்
அன்பு மட்டுமே நிறைந்த
அரைவயிறு உணவை உண்ணும்
அளவிட முடியா ஆனந்தம்
அன்பில்லா ஆடம்பர மாளிகையில்
ஆக்கி வைத்துள்ள பலரக உணவில்லிலை !


Close (X)

0 (0)
  

மேலே