நட்போடு இருப்போம்

நட்போடு இருப்போம்

அருகில் உள்ள நண்பனை
நிழலாக வைத்திரு...
தூரம் உள்ள நண்பனை
நினைவாக வைத்திரு...

நட்போடு இருந்தால்
வாழும் நாட்கள் சொர்க்கமாகும்.


Close (X)

15 (3.8)
  

புதிய படைப்புகள்

மேலே