ஹைக்கூ

ஹைக்கூ

தவமிருந்தவர்களுக்கு
கிடைத்த சாபம்

"காதல் தோல்வி"


Close (X)

12 (4)
  

மேலே