தித்திக்கும் தேன்

தேனைவிட
தித்தித்தாலும் நீ
தேனில்லை.

- கேப்டன் யாசீன்


Close (X)

4 (4)
  

மேலே