கடல் அலை

கடல் அலைகள் எழுப்பும் ஓசை கூட கரையை தொட முடியாமல் விடும் பெருமூச்சு தானோ?


Close (X)

3 (3)
  

மேலே