மூன்று இலை வேண்டும்

மூன்று இலை வேண்டும்

மூன்று இலை வேண்டும்

₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹
₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹
₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹
₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹
₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹
மூன்று இலை வேண்டும்
₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹
₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹
நம் பிரச்சனைகள் தீர
₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹
₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹
மூன்றில் ஒன்று பப்பாளி
₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹
₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹
மரம் தரும் இலையாகும்.
₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹
₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹
@@@@@
@@@@@@
@@@@@
உயிர்க் கொல்லி டெங்குவை
@@@@@@@
@@@@@@
@@@@@@@
ஓட ஓட விரட்ட
@@@@@
@@@@
@@@@@
பப்பாளி இலைச்சாறு
@@@@@@
@@@@@
@@@@@@
நன்மருந்து என்கின்றார்.
@@@@
@@@
@@@@
😊😊😊😊😊😊
@@@@@
@@@@
@@@@@
இழுத்தடிக்கும் இரு இலைகள்
@@@@@
@@@@
@@@@@
ஆறேழு மாதங்களாய்
@@@@@
@@@@
@@@@@
அரசியலை ஆட்டிவைக்கும்
@@@@@
@@@@
@@@@@
பிரச்சனையைத் தீர்த்து வைக்க.
@@@@@
@@@@
@@@@@
😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊
சிரிக்க அல்ல. சிந்திக்க.
கருத்து. நண்பர் ஜெ.ராஜ்.
அவர் சொன்னது:
இன்றைய தேவை...
.....க்கு ...இலை
மக்களுக்கு
பப்பாளி இலை.
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■


Close (X)

0 (0)
  

சிறந்த நகைச்சுவைகள்

மேலே