மூன்று இலை வேண்டும்

மூன்று இலை வேண்டும்₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹

₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹

₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹

₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹

₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹

மூன்று இலை வேண்டும்

₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹

₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹

நம் பிரச்சனைகள் தீர

₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹

₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹

மூன்றில் ஒன்று பப்பாளி*

₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹

₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹

மரம் தரும் இலையாகும்.

₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹

₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹

@@@@@

@@@@@@

@@@@@

உயிர்க் கொல்லி டெங்குவை

@@@@@@@

@@@@@@

@@@@@@@

ஓட ஓட விரட்ட

@@@@@

@@@@

@@@@@

பப்பாளி இலைச்சாறு

@@@@@@

@@@@@

@@@@@@

நன்மருந்து என்கின்றார்.

@@@@

@@@

@@@@

😊😊😊😊😊😊

@@@@@

@@@@

@@@@@

இழுத்தடிக்கும் இரு இலைகள்

@@@@@

@@@@

@@@@@

ஆறேழு மாதங்களாய்

@@@@@

@@@@

@@@@@

அரசியலை ஆட்டிவைக்கும்

@@@@@

@@@@

@@@@@

பிரச்சனையைத் தீர்த்து வைக்க.

@@@@@

@@@@

@@@@@

😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊

சிரிக்க அல்ல. சிந்திக்க.

கருத்து. நண்பர் மும்மொழி எழுத்தாளர் டி. ஜெ.

அவர் சொன்னது:

இன்றைய தேவை...

.....க்கு ...இலை

மக்களுக்கு

பப்பாளி இலை.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

*பப்பாளி இலையும் நோய் தாக்கத்தைக் கட்டுப்படுத்தக்கூடிய திறன் உள்ளதாகச் சொல்லப்படுகிறது.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■


Close (X)

5 (5)
  

மேலே