தொல்லை

எதிரிகள் கூட எதிரில் நின்றுதான் தொல்லை செய்வார்கள் ஆனால் அன்பே நீ என் நெஞ்சுக்குள் நின்றே தொல்லை செய்கிறாய் ....


Close (X)

3 (3)
  

மேலே