பொதுவானது

உன் கைய்யில் சுதந்திரம்

உரிமை உன் கைய்யில்

உன் கைய்யில் தீர்மானம்

முடிவும் உன் கைய்யில்

தேர்ந்தெடுக்கும் சுதந்திரம்
உன் கைய்யில்

உன் கையில் நிராகரிக்கும்
உரிமையும்

வேண்டும்/வேண்டாம் என்ற
தீர்மானமும் உன் கைய்யில்

உன் கைய்யில்தான் எல்லா
முடிவும்

இது உனக்கானது மட்டும்
என்று

இருமாப்பு கொள்ளாதே

இருபாலருக்கும் இது

பொதுவானது இதை
மறந்துவிடாதே..,

எழுதியவர் : நா.சேகர் (12-Jan-19, 9:59 pm)
சேர்த்தது : நா சேகர்
பார்வை : 170
மேலே