ஊழ்வினை

வல்லிய ஊழ்வினை சூழினும் நற்றுணை
தெள்ளிய மனத்து அறிவு

வல்லிய ஊழ்வினை சூழினும் நற்றுணை
தெள்ளியம னத்த றிவு

எழுதியவர் : Dr A S KANDHAN (26-Jun-19, 9:34 am)
சேர்த்தது : Dr A S KANDHAN
பார்வை : 65

மேலே