கூடா நட்பு

பாடாய் படுத்திட்டு வாழ்வினைப் பாழாக்கும்
கூடா நட்பை நீ கழி !

பாடாய் படுத்திட்டு வாழ்வினைப் பாழாக்கும்
கூடாநட் பைநீ கழி !

எழுதியவர் : Dr A S KANDHAN (22-Jul-19, 8:28 am)
சேர்த்தது : Dr A S KANDHAN
பார்வை : 45

மேலே