சிறுவர் பள்ளி

அன்று சிறுபள்ளி பாட.ம் சிறந்திருக்க
இன்றதை மூடியே விட்டதேன் -- குன்றென
புத்தகம் தந்து பணத்தையும் கொள்ளைசெய்
எத்தர்கல் விக்கூடம் காண்

....

எழுதியவர் : பழனி ராஜன் (16-Apr-21, 8:19 am)
சேர்த்தது : Palani Rajan
பார்வை : 490

மேலே