அவர் முகம் காண முடியவில்லை

நேரிசை வெண்பாஊரார் நிலைகண்டார் சுற்றமும் என்நிலை
பாராதும் கேட்டார் பசலைநோய் --- வாராதென்
பாரா முகத்துத் தலைவனைக் கேட்டதட்ட
யாரால் முடியுமோ பார்

எழுதியவர் : பழனி ராஜன் (15-May-21, 10:31 am)
சேர்த்தது : Palani Rajan
பார்வை : 122

மேலே