அளவி லாயின்ப மாகுமென் பாட்டிற்கே - கலிவிருத்தம்

கலிவிருத்தம்
(மா கூவிளம் கூவிளம் கூவிளம்)
முதற்சீர் குறிலீற்று மாவாக இருக்கும்;
விருத்தம் நேரசையில் தொடங்கினால் அடிக்கு 11 எழுத்து; நிரையில் தொடங்கினால் 12 எழுத்தெண்ணிக்கை தானே வரும்!
2, 3 சீர்களில் மாச்சீர் வரின் அடுத்த சீர் நிரையில் தொடங்கும்; விளத்தின் இடத்தில் மாங்காய் வருவதும் உண்டு; (முதலிரண்டு சீர்களுக்கிடையில் 'மாவைத் தொடர்ந்து நேர்' என்ற நேரொன்று ஆசிரியத்தளை அமையும்; மற்ற இடங்களில் வெண்டளை அமையும்)
(1, 3 சீர்களில் மோனை)

இளங்க திர்விரி யேகாந்த நேரமு
மிளவே னிற்பூக்க ளின்வாச மோங்கிடும்!
இளமை கொஞ்ச வினிமையுந் தந்திடு
மளவி லாயின்ப மாகுமென் பாட்டிற்கே!

- வ.க.கன்னியப்பன்

எழுதியவர் : வ.க.கன்னியப்பன் (11-Apr-23, 8:54 pm)
சேர்த்தது : Dr.V.K.Kanniappan
பார்வை : 14

மேலே