நன்மதி வெண்பா - நூல் - பாடல் 2

எம்.ஆர்.ஸ்ரீநிவாசய்யங்கார் இயற்றிய
நன்மதி வெண்பா

இந்நூல் சுமதி சதகம் என்ற தெலுங்கு நீதிநூலின் தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு ஆகும்

நூல்

நேரிசை வெண்பா

நாடுங்கால் வேதனத்தை நல்காப் புரவலன்றன்
மாடிருந்து தொண்டியற்றி வாழ்வதினும் - ஈடுபெறு
சீரணியா னேறுகொண்டு செய்ந்நிலத்தை நன்மதியே
ஏரினுழல் மேலாமென் றெண்! 2

எழுதியவர் : எம்.ஆர்.ஸ்ரீநிவாசய்யங்கார் (26-Nov-23, 7:10 am)
சேர்த்தது : Dr.V.K.Kanniappan
பார்வை : 20

மேலே