ரோடு அகலமாகி விட்டது

""ரோடு அகலமாகி விட்டது.""

டாஸ்மாக் டனபால் - "ட் - -ட் - -டேய்! ஆர்ராவன் அத்து? - - ஹெக்! - - - அத்துக்குள்ர - - - நா கடக்கிப் போயிட்டு வரத்துக்குள்ர - - - ஹெக்! - - - ரோட்ட இப்ப்பிட்டி - - அகலமாக்குனத்தூ?"
டாஸ்மாக் டாஸ்கரன் - -" - - கர்ரீட்டு தோஸ்த்து! - - - விக்! - - - நான்னு - - -ந்நான்னும் அத்தத்தாம்பா கேக்கரன்! - - - ஒர்ரு பய்யலும் - பய்யல்லும் - - சொல்ல மாட்டங்கரான்! - -- விக்! - - - காத்தாலருந்து நடக்கரன் ந்நானு! - - - ரோட்டத் தாண் - ண் - ட முடிலயமா! - - விக்! - - இன்னம் ரோடு தீர மாட்டங்குதுபா!"

********************************************************************
டனபாலுவும் டாஸ்கரனும், ரோட்டைத் தாண்டுவதற்கு என்று, ரோட்டின் நீளவாக்கில் நடந்து கொண்டிருக்கிறான்கள்!

எழுதியவர் : சித்திரைச் சந்திரன் - செல்வப் ப்ரியா. (27-Nov-23, 4:27 pm)
பார்வை : 39

சிறந்த நகைச்சுவைகள்

மேலே