கவிதைகளில் கலைச்சொற்கள் போட்டியில் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட படைப்புகள் பட்டியல்

(Submitted Posts List)

கவிதைகளில் கலைச்சொற்கள் போட்டியில் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட படைப்புகளின் பட்டியல் மற்றும் விவரங்கள் கீழே தரப்பட்டுள்ளது.
எண் தலைப்பு ( இறுதி தேர்வு)
1 முகம்பொதித் தணைத்தால்   (Nannadan5bd809bd54563)   27-Jan-2021


மேலே